elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 28.02.2024
Jesteś tutaj:

Organy szkoły

 


Dyrektor Szkoły:
mgr inż.  Michał Wąsek 


Rada Pedagogiczna: 
V-CE DYREKTOR 
mgr Karbownik Beata 
V-CE DYREKTOR 
mgr Majcherczyk Patrycja 


Nauczyciele: 
             EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
mgr Derda Iwona 
mgr Drożdżał Anna 
mgR Kołodziejczyk Julita 
mgr Lihs Kornelia 
mgr Szczubełek Kornelia 
mgr Szczygieł Mirosława  
mgr Wąsek Anna 
mgr Domańska Jolanta 


             RELIGIA 
mgr Kondraszow Beata 
ks. Wieczorek Tomasz 
 ks. Wąs Michał 


RELIGIA EWANGELICKA 
mgr Cieślar Monika  


JĘZYK POLSKI 
mgr Majcherczyk Patrycja  
mgr Grzybek Karolina 
mgr Zagozda Marita 
dr Rak-Poks Iwona 
mgr Jurczyga Zuzanna 


JĘZYK ANGIELSKI 
mgr Garczorz Marta 
mgr Koziołek Sylwia 
mgr Noczyńska Aleksandra 
mgr Winiarska Anna 
mgr Witkowski Witold  
mgr Nawrat Marta 
mgr Jankowska Marta 


JĘZYK NIEMIECKI 
mgr Kocybik Paulina  


MATEMATYKA 
mgr Hałakuc Barbara 
mgr Kasprzak Ewa 
mgr inż. Piskorz Kropisz Ilona 
mgr Koptas Ewa 
mgr Pawełczyk-Stolarczyk Wioletta 
mgr Malordy Dorota 
 
PRZYRODA 
mgr Saletra Katarzyna 


BIOLOGIA 
mgr Saletra Katarzyna 
mgr Pyrkosz Tomasz 


CHEMIA 
mgr Dzianach-Smarzewska Barbara 


FIZYKA 
mgr Krawczyk Grzegorz  


GEOGRAFIA 
mgr Ślązak Sylwia  


HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 
mgr Stefański Bogdan  
mgr Pyrkosz Tomasz 
mgr Zdebel Aleksander 


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA 
mgr Knejska-Płochocka Jadwiga 
mgr Krawczyk Grzegorz 
mgr inż. Wąsek Michał  


ZAJĘCIA TECHNICZNE 
mgr Kocybik Paulina 
mgr Krysińska Jolanta 


MUZYKA 
mgr Knejska-Płochocka Jadwiga  


PLASTYKA 
mgr Kamińska - Widera Jolanta 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
mgr Gadacz Krzysztof 
mgr Jankowska Marta 
mgr Karbownik Beata 
Słania Michał 
mgr Zdebel Aleksander  
mgr Markiewicz Anna 
Mgr Markiewicz Mateusz 
mgr Grabowski Kamil 
mgr Ringel Michał 


JUDO 
mgr Gadacz Krzysztof 
Słania Michał 
mgr Grabowski Kamil 


TENIS STOŁOWY 
mgr Kocik Mariusz 
Dąbrowski Igor  


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
mgr Pyrkosz Tomasz 


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
mgr Pyrkosz Tomasz 


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
mgr Ringel Michał 


WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 
mgr Hirszmajer-Mohr Sabina 
mgr Idzikowska Małgorzata 
mgr Jurczyga Renata 
Sawicka Beata 
mgr Śnieguła Magdalena 
mgr Wójcik Anna 
mgr Simka Katarzyna 
Swaryczewska Ewa 
 
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 
mgr Płoska Iwona  
mgr Biedroń Anna 
mgr Ślązak Sylwia 
mgr Pyka Dorota 
mgr Daniłowska - Krala Katarzyna

 
LOGOPEDA 
mgr Daniłowska-Krala Katarzyna  


PEDAGOG 
mgr Kołodziejska Katarzyna 


PSYCHOLOG 
mgr Matejczyk Wiesława  

BIBLIOTEKA 
mgr Ficoń Małgorzata 
 
Samorząd Uczniowski 
Opiekunowie : p. Sylwia Koziołek, p. Anna Winiarska 
 
Rada Rodziców 
Przewodniczący : 
p. Piotr Szymański 
 
Z – ca przewodniczącego: 
p. Monika Kubik 
Skarbnik: 
p. Ewa Zaborowska 
p. Beata Zając 
p. Rafał Samól 
Sekretarz: 
p. Patrycja Kowalczyk 
Komisja rewizyjna: 
p. Joanna Saganowska 
p. Krzysztof Bonk 
 
Kompetencje organów szkoły: 
 
Kompetencje Dyrektora Szkoły: 
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.                                                                                                                                                                        

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:                                                                                                               

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;                                                    

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;                                                                                                                                                                            

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.                                                                                                                                                                                   

3. Dyrektor szkoły  w szczególności:                                                                                                                                      

a) kieruje działalnością szkoły  oraz reprezentuje ją na zewnątrz;                                                                    

b) sprawuje nadzór pedagogiczny;                                                                                                                                       

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;                                                                                                       

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;                                             

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły  zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;                                                                         

f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;      
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;                                                                     

h) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;                                                                  

i) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;                        

j) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;                                                                                                                                                                                        

k) współpracuje z pielęgniarką lub lekarzem  sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.    

                                                                                                                      
4. Dyrektor szkoły także: 
a) opracowuje arkusz organizacji szkoły; 
b) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych; 
c) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący; 
d) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;                                            
e) powierza opiekę nad nowo zatrudnionymi, początkującymi nauczycielami doświadczonym osobom z grona pedagogicznego oraz przydziela opiekuna stażu;   
f) zapewnia prawidłowy przebieg stażu;                                                                                                    
g) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy; 
h) organizuje wyjazdy śródroczne tzw. „Zielone szkoły”; 
i) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 
j) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym, planuje ich zakup do biblioteki szkolnej, gospodaruje nimi oraz określa szczegółowe warunki korzystania z nich przez uczniów; 
k) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli  program nauczania;                  
l) wnioskuje do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 
ł) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonychw statucie szkoły;                                                                           
m) kontroluje spełnianie  obowiązku szkolnego;                                                                                     
n) przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami;                                                                                      
o) powołuje komisję w sprawie rozstrzygania sporów między organami. 
 
5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 
 
 Kompetencje Rady Pedagogicznej: 
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  
a) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły  i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole;                                                                       
b) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie       form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 
c) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;                                                                                                             
d) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. 
e) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły; 
f) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły , organu prowadzącego szkołę albo co najmniej1/3 członków Rady Pedagogicznej;                                                                    
g) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy jej członków;                                            
h) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności;                                                                                                                                                                 
i) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny  za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.                                                                                                                                                                              
 
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:                                                                      
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły;                                                                                         
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;                                     
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;                                                                     
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;                                                                                   
e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia  pracy szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:                                                                                                         
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;                                                                   
b) projekt planu finansowego szkoły ;                                                                                                                         
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;                                                                        
d) propozycje Dyrektora Szkoły  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.                                                                                                                                                           

4.Ponadto Rada Pedagogiczna opiniuje:                                                                                                                   
a) szkolny zestaw programów nauczania;                                                                                                                 
b) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;                                              
c) wprowadzenie zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania organizowanych przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego szkołę;            
d) propozycję form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;                                                             
e) projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –wychowawczych w danym  roku szkolnym;                                                                                    
f) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów, którym zamierza powierzyć funkcje kierownicze w szkole.                                             
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły  albo jego zmian oraz uchwala Statut i jego zmiany;                                                              
6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
7. Rada Pedagogiczna wykonuje inne zadania wynikające ze Statutu Szkoły.  
 
Kompetencje Rady Rodziców: 
1.W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.                                                                                                              
2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:                                                 
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;                                                                                                                          
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców.                            
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.                                                                                                
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:                                                                                                                                  
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;                                                                              
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;                                                                                  
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.                                                              
7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
 
8. Rada Rodziców także: 
a) występuje do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczycieli;                                        
b) opiniuje wprowadzenie zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania organizowanych przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego szkołę;             
c) opiniuje zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole;                                                                                                                                
d) opiniuje propozycję form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;                                                              
e) opiniuje projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczychw danym roku szkolnym;                                                              
 f) opiniuje podjęcie przez stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole.    
                              
9. Rada Rodziców wykonuje inne zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 
 
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 
1.W szkole działa Samorząd Uczniowski. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.                                                                                          
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.                                                                                                                                      
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.                                                                 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;                                                                                                                                                                        
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;                                                                  
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;                                                                                                  
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;                                                                                                                        
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;                                                                                                                                        
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;                                                                      
g) prawo do występowania z wnioskami w sprawach nagradzania  i karania uczniów. 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Michał Wąsek
Wprowadził informację: Michał Wąsek
Edytował informację: Michał Wąsek
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 28.12.2021
Data udostępnienia informacji: 28.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2021
Liczba wyświetleń: 548
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
28.12.2021
10:30:35
edycja
Michał Wąsek
Organy szkoły
28.12.2021
10:24:32
dodanie
Michał Wąsek
Organy szkoły