elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 28.02.2024

Przedmiot działalności i kompetencje

Głównymi celami szkoły są: 
1) dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia; 
2) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;                                      
3) zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki z uwzględnieniem możliwości i potrzebedukacyjnych ucznia. 
 
Cele i zadania szkoły określone w Statucie Szkoły w Rozdziale 2, §5 - §10.  
 
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno -wychowawczej szkoły są:                                                            
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;                                                                                                                                                                                       
2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;                                                                                          
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;                                                                                    
4)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;                                                                                                                                 
5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 
6) zajęcia z religii/etyki;                                                                                                   
7) zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne.   Cele i zadania szkoły są także realizowane poprzez:                                                                                                  
8) zajęcia świetlicowe;                                                                                                                              
9) zajęcia pozaszkolne w trakcie wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo -  turystycznych, w muzeach, kinach, bibliotece, domach kultury  i teatrach;                                                                          
10) zawody sportowe oraz konkursy wiedzy i umiejętności; 
11) imprezy i uroczystości szkolne organizowane zgodnie z kalendarzem imprez na dany rok szkolny; 
12) wyjazdy śródroczne w ramach „Zielonej szkoły”; 
13) imprezy organizowane na rzecz środowiska; 
14) projekty i programy edukacyjne; 
15) akcje, projekty i programy profilaktyczne; 
17) innowacje pedagogiczne; 
18) akcje charytatywne; 
19) programy, projekty, akcje ekologiczne; 
20) działalność szkolnych klubów i organizacji: TPD, PCK, LOP, UKS; 
21) tworzenie własnego ceremoniału szkolnego; 
22) współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę; 
23) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ,w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań szkoły odbywa się także poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Michał Wąsek
Wprowadził informację: Michał Wąsek
Edytował informację: Michał Wąsek
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 28.12.2021
Data udostępnienia informacji: 28.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2021
Liczba wyświetleń: 247
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
28.12.2021
10:23:09
edycja
Michał Wąsek
Przedmiot działalności i kompetencje
28.12.2021
10:22:11
dodanie
Michał Wąsek
Przedmiot działalności i kompetencje